Privacyverklaring

Moodo Interieurontwerp, gevestigd aan het Domplein 25 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, welke geldt vanaf 01-05-2019.

Contactgegevens
Domplein 25
3512 JE Utrecht

06 422 334 59
info@moodo-interieurontwerp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moodo Interieurontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moodo Interieurontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om diensten bij je af te leveren. Moodo Interieurontwerp levert in het specifiek de volgende diensten: interieurontwerp, interieuradvies, projectrealisatie en styling
  • Financiële administratie (facturatie / offreren) t.b.v. diensten
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Moodo Interieurontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Moodo Interieurontwerp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moodo Interieurontwerp) tussen zit.

Moodo Interieurontwerp gebruikt de volgende diensten / sub-verwerkers:

Analytics
Moodo Interieurontwerp gebruikt Google Analytics om www.moodo-interieurontwerp.nl te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet aan een persoon gebonden worden. Gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website of de bezoeker per pagina.

Contactformulier
De gegevens die opgevraagd worden in het contactformulier op www.moodo-interieurontwerp.nl worden enkel gebruikt om contact op te nemen en voor geen andere doeleinden gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Moodo Interieurontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens van medewerkers. Voor gegevens welke wij verwerken voor verwerkingsverantwoordelijken hanteren wij de regels die de verwerkingsverantwoordelijke ons heeft opgelegd. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Moodo Interieurontwerp de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Moodo Interieurontwerp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moodo Interieurontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Moodo Interieurontwerp gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moodo Interieurontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moodo-interieurontwerp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Moodo Interieurontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moodo Interieurontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moodo-interieurontwerp.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Moodo Interieurontwerp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken.